https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/11/Ph%C3%A2n-quy%E1%BB%81n.png

Phân quyền cho từng nhân viên trên chatbot

Tính năng này giúp bạn phân quyền cho các thành viên trong đội ngũ quản trị fanpage đang sử dụng chatbot.

Thay đổi phân quyền: Bạn chọn biểu tượng “mũi tên” ở cột Phân quyền, tương ứng với nhân viên bạn muốn thay đổi phân quyền. Sau đó, bạn chọn quyền cần thay đổi.

Để xem chi tiết quyền trong từng vai trò, bạn vào phần quản lý vai trò để xem và chỉnh sửa.

Lưu ý: Tính năng này chỉ áp dụng với gói Enterprise

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/11/Ph%C3%A2n-quy%E1%BB%81n.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *