Bạn hãy tích chọn vào sản phẩm muốn xóa, chọn thao tác: Xóa sản phẩm Sẽ hiển thị pop-up hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa sản phẩm đã chọn Bạn nhấn nút Xóa thì sẽ hiện thông báo “Xóa sản phẩm thành công”Xem thêm

Để bán hàng bằng Social bạn cần chuẩn bị danh sách sản phẩm để bán hàng. Bạn cần mở menu Cửa hàng ở bên tay trái Khi bạn nhấn menu Cửa hàng, hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang quản trị cửa hàng OnshopXem thêm

1. Thao tác để thêm sản phẩm Từ trang chủ chọn “Sản phẩm” chọn “Danh sách”. Nhấn chọn “Thêm sản phẩm” Màn hình để thêm sản phẩm xuất hiện, bạn cần nhập đầy đủ thông tin vào các trường tương ứng: Tên sản phẩm, mô tả chi tiết, trạng thái, loại sản phẩm, nhà cung cấp… 2. Thêm thông tin của sản phẩm 2.1. Thông tin chung của sản phẩm Điền tên sản phẩm và mô tả chi tiết Ví dụ bạn có thể điền như sau: Có cả phần Mô tả ngắn, bạn có thể nhấn vào đường link đó, sẽ có trình soạnXem thêm