T6. Th7 10th, 2020

Mẹo dùng Chatbot

Thời gian gửi của một tin nhắn sẽ được tính từ thời gian gửi của tin nhắn liền trước đó. Riêng tin nhắn đầu tiên sẽ được tính từ thời điểm người dùng được thêm vào kịch bản chăm sóc.... Read More