Messenger Ref URL là một dạng link rút gọn để gắn vào các bài viết trên facebook hay bất kỳ bài viết nào ở các website khác của bạn nhằm điều hướng khách hàng tới cửa sổ chat với fanpage trên facebook của bạn.Xem thêm

Là công cụ lưu trữ toàn bộ dữ liệu khách hàng để quản lý tập trung khách hàng, sắp xếp, thống kê, phân loại tệp khách hàng từ fanpage của bạn.Xem thêm