T6. Th7 10th, 2020

Quản lý hội thoại

Tỷ lệ lấy thành công phụ thuộc nào Facebook, khi chuyển đổi thành công hệ thống sẽ hiển thị số điện thoại bạn có thể sao chép và nhập vào trường số điện thoại tại Tab “Thông tin khách hàng” để lưu trữ trên hệ thống.... Read More
Tỷ lệ lấy thành công phụ thuộc nào Facebook, khi chuyển đổi thành công hệ thống sẽ hiển thị số điện thoại bạn có thể sao chép và nhập vào trường số điện thoại tại Tab “Thông tin khách hàng” để lưu trữ trên hệ thống.... Read More