T6. Th7 10th, 2020

Nhắn tin hàng loạt

Trong tính năng lọc đối tượng ở Nhắn tin hàng loạt, hệ thống NovaonX Chatbot cho phép bạn tải lên một tệp số điện thoại để gửi tin nhắn hàng loạt cho những khách hàng trong tệp đó.... Read More