https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/09/Untitled-2.png

Khi thiết lập trả lời bình luận riêng cho một hay nhiều bài viết cụ thể, ngoài việc chọn theo ID bài viết, bạn có thể chọn Trả lời tự động theo hashtag đã được gắn trong bài viết đó.Xem thêm